An Ghaelscolaíocht fós ag dul ó neart go neart ar fud an tuaiscirt.

 

IME Continues to thrive. Liam Ó Flannagáin Comhairle na Gaelscolaíochta; Deirdre Uí Cheallaigh Principal of Gaelscoil na gCrann

An Ghaelscolaíocht fós ag dul ó neart go neart ar fud an tuaiscirt.

 

I bhfigiúirí a fuair Comhairle na Gaelscolaíochta ón Údarás Oideachais léirítear go soiléir go bhfuil earnáil na Gaelscolaíochta ag fás léi i gcónaí. Léiríonn an fás seo ní amháin rath na ndaltaí san earnáil ach an fás leanúnach faoin líon tuismitheoirí ar mian leo go mbeadh a bpáistí in ann na buntáistí iomadúla a bhaineann leis an oideachas dhátheangach a thapú.

Táthar ag súil leis go mbeidh os cionn 700 páiste ag dul isteach i Rang 1 i Meán Fómhair 2016 – an líon is airde riamh in earnáil na Gaelscolaíochta. Anuraidh, thoisigh 647 páiste amach ar a mbunoideachas tré mheán na Gaeilge agus tá an treocht seo ag leanúint leis le líon na bpáistí i Rang 1 suas ó 447 i 2011 – fás de 57% sna bunscoileanna lán-Ghaeilge amháin!

Agus ní sna bunscoileanna lán-Ghaeilge amháin atá an borradh faoin líon páistí le feiceáil. Tá amach is isteach ar 1000 dalta iar-bhunscoile ag clárú don Ghaelscolaíocht – a dhá oiread nach mór le 10 mbliana ó shin.  I Meán Fómhair 2016, feicfear forbairt agus fás arís eile faoi Ghaelcholáiste Dhoire, Dún Geimhin agus faoin sruth lán-Ghaeilge in Ardscoil Mhaolmhaodhóg, Caisleán Uidhilín araon nuair a bhainfidh siad beirt amach an líon iontrálacha is airde riamh.    Beidh os cionn 30 dalta nua ag tosú i nGaelcholáiste Dhoire, a osclaíodh i Meán Fómhair 2015 mar an dara meánscoil lán-Ghaeilge neamhspleách, i ndiaidh Choláiste Feirste.  An-mholadh é seo don obair cheannródaíoch atá déanta le bliain anuas sa choláiste seo i nDoire Theas.

Agus é ag labhairt ar son Chomhairle na Gaelscolaíochta, dúirt an Cathaoirleach Stephen Peover “go gcuireann an fás leanúnach inbhuanaithe atá faoin Ghaelscolaíocht lúcháir ar Chomhairle na Gaelscolaíochta. Agus muid ag amharc chun tosaigh, is ábhar mór dóchais don earnáil é go bhfuil méadú i gcónaí ar an líon teaghlach atá ag tapú na sochar iomadúil atá bainteach leis an dátheangachas agus leis an Ghaeilge.”

Is léir do chách, mar gheall ar an mhéadú 45% ar iontrálacha thar thréimhse cúig bliana, an fás atá faoi earnáil na Gaelscolaíochta. I Meán Fómhair 2016 beidh os cionn 5800 páiste á dteagasc gach lá tré mheán na Gaeilge agus tiocfaidh méadú ar an líon sin le 90 soláthróir lán-Ghaeilge nach mór ag leibhéil Naíscolaíochta, Bunscolaíochta agus Iar-bhunscolaíochta.

Toisc gur scoileanna neamhspleácha iad bunús na Scoileanna lán-Ghaeilge, iad ceachtar acu il-sainchreidmheach nó neamhshainchreidmheach, agus fás ag teacht ar an líon páistí ó chúlra Protastúnach nó ó chúlraí eile, is léir go bhfuil buntáistí an dátheangachais oscailte do chách fud fad Thuaisceart Éireann. Lena chois sin, toisc go bhfuil méadú ag teacht i gcónaí ar an líon tuismitheoirí a roghnaíonn an Ghaelscolaíocht, is léir go bhfuil siad an-tiomanta ar bhonn pearsanta leis an ghaelscolaíocht a chur chun cinn.

Más mian tuilleadh eolais faoin Ghaelscolaíocht nó faoin dóigh le do pháiste a chlárú le gaelscoil, déan teagmháil le Comhairle na Gaelscolaíochta ar 02890321475 nó gabh chuig a suíomh gréasáin, www.comhairle.org le haghaidh tuilleadh eolais.

 

Nótaí d’eagarthóirí:

 

  1. Sa bhliain 2002 rinne an Roinn Oideachais, mar dhualgas reachtúil dá gcuid, Comhairle na Gaelscolaíochta a bhunú le forbairt na Gaelscolaíochta a spreagadh agus a éascú.
  2. Faoi láthair tá buntáistí an oideachais dhátheangaigh á gcur ar fáil do [5590] dalta ag 88 soláthróir Gaelscolaíochta le lántacaíocht ón Roinn.
  3. Le haghaidh tuilleadh fiosruithe, déan teagmháil, le do thoil, le Liam Ó Flannagáin, POF, ag Comhairle na Gaelscolaíochta at 02890321475 nó via rphost: loflannagain@comhairle.org nó gniccathmhaoil@comhairle.org
  4. Sa phictiúir leis seo, tá Liam Ó Flannagáin, POF an Chomhairle; Deirdre Uí Cheallaigh, Phríomhoide Ghaelscoil na gCrann agus Cór Ghaelscoil na gCrann. Bhronn Liam Ó Flannagáin plaic ar Chór Ghaelscoil na gCrann ag Comhdháil an Chomhairle sa Charn, Carn Tóchair i mí an Mhárta na bliana seo.