Ceisteanna a chuirtear go minic

Má fhoghlaimíonn mo pháiste gach rud trí mheán na Gaeilge, cén tionchar a bheidh aige sin ar fhorbairt an Bhéarla aige/aici?

Ag an tús bíonn go leor tuismitheoirí buartha go n-imreoidh an ghaelscolaíocht tionchar diúltach ar fhorbairt an pháiste sa Bhéarla.  Ach de réir taighde, is amhlaidh is féidir go gcuidíonn an tumoideachas le forbairt an Bhéarla acu.  In athbhreithniú a rinneadh le déanaí ar an taighde faoi chláir thumoideachais ó 1972 go 2001 léirítear “go n-imríonn foghlaim an dara teanga tionchar dearfach ar scileanna na máthairtheanga i ngach staidéar a rinneadh” (Bournot-Trites and Tellowitz 2002).

Cá cháilithe atá an fhoireann i ngaelscoileanna?

Is ionann na cáilíochtaí a theastaíonn le dul ag obair i ngaelscoileanna agus iad siúd a theastaíonn i scoileanna eile.  Ag leibhéal na réamhscoile, ní mór do stiúrthóirí a bheith cáilithe go leibhéal NVQ III agus promhadh a bheith déanta orthu le dul ag obair le páistí.  Ní mór na cáilíochtaí céanna a bheith ag múinteoirí bunscoile agus ag múinteoirí iar-bhunscoile agus atá ag a gcomhghleacaithe i scoileanna eile.  Ní mór caighdeán cuí Gaeilge, idir scríobh agus labhairt, a bheith ag an fhoireann teagaisc ag gach leibhéal.

An bhfuil oideachas den chineál seo le fáil in aon áit eile?

Meastar go bhfuil idir 60 agus 75 faoin chéad de dhaonra an domhain dátheangach, agus tá an tumoideachas le fáil go forleathan ar fud an domhain i dtíortha amhail Ceanada, an Astráil, an Fhionlainn, an Ungáir, an Nua-Shéalainn, an Bhreatain Bheag agus Albain.

Tagairtí

Baker, C. agus Hornberger, N.H., eag., 2001. An Introductory Reader to the Writings of Jim Cummins.  Clevedon: Multilingual Matters.

Bialystok, E., Luk, G. agus Kwan, E., 2005.  Bilingualism, Biliteracy and Learning to Read: Interactions among Languages and Writing Systems.  Scientific Studies of Reading, 9 (1).

Bournot-Trites, M. agus Tellowitz, U., 2002.  Report of Current Research on the Effects of Second Language Learning on First Language Literacy Skills. Halifax, NS: Atlantic Provinces
Educational Foundation.

Cenoz, J. agus Valencia, J.f., 1994.  Additive Trilingualism: Evidence from the Basque Country.  Applied Psycholinguistics 15, 195-207.

Cloud, N., Genesee, F. agus Hamayan, E., 2000.  Dual language instruction: A handbook for enriched education. Boston: Heinle & Heinle.

Gallagher, A.M. agus Hanna, E., 2002.  Outcomes for pupils who received an Irish-Medium education. Research Report Series No 26.  Bangor: Department of Education.

Genesse, F., 1987.  Learning through two languages: Studies of immersion and bilingual education.Rowley, MA: Newbury.

Met, M. eag., 1998. Critical issues in early second language learning. New York: Scott Foresman—Addison Wesley.