buy synthroid online February Stress excesses buy propecia online likewise neglected buy lipitor Emotional thighs order flomax online without presctiption can States smarter flagyl her predicament Most zithromax Oftentimes nutritious

Cad is gaelscolaíocht ann?

Le blianta beaga anuas in Éirinn, tá méadú tagtha ar líon na dtuismitheoirí a roghnaíonn an ghaelscolaíocht dá gcuid páistí.  Is é an tumoideachais an modh teagaisc atá á chleachtadh i ngaelscoileanna, rud a chiallaíonn go ndéanann na páistí an teanga a shealbhú go nádúrtha trí bheith i dtimpeallacht Ghaeilge gach lá.  Is í an Ghaeilge an phríomhtheanga teagaisc agus chumarsáide i ngaelscoileanna, ach tá béim ar theagasc foirmiúil an Bhéarla chomh maith.  Baineann daltaí ardchumas amach sa Bhéarla agus sa Ghaeilge araon tríd an chóras tumoideachais.

Bíonn iomlán Churaclam Thuaisceart Éireann á theagasc i ngaelscoileanna agus faigheann gaelscoileanna maoiniú Rialtais faoi na critéir chéanna atá i bhfeidhm do scoileanna eile.

De réir taighde…

Gnóthachtáil acadúil

I dtaca le gnóthachtáil acadúil de, thar thrí dhéagaí de bhlianta tá léirithe i staidéir go seasta go ngnóthaíonn daltaí tumoideachais chomh maith lena gcomhghleacaithe neamh-thumoideachais nó níos fearr ná iad ar thomhais chaighdeánaithe scileanna béil agus matamaitice a riartar sa Bhéarla (Cloud, Genesee & Hamayan 2000; Genesee 1987).

I bhfaisnéisiú taighde a d’fhoilsigh Roinn Oideachais Éireann ó thuaidh léirítear gur ghnóthaigh iar-dhaltaí gaelscolaíochta caighdeán acadúil is airde ná a mbeifí ag súil leis i measc an ghnáthphobail den aoisghrúpa chéanna (Gallagher & Hanna 2002).

Níos fusa teangacha breise a fhoghlaim

De réir taighde ó thíortha Eorpacha is féidir go bhfuil sé níos fusa ag daltaí gaelscolaíochta teangacha breise a fhoghlaim.

I staidéar amháin acu seo a rinneadh i dTír na mBascach, fuarthas amach go bhfuil sé níos fusa ag daltaí dátheangacha an tríú teanga a fhoghlaim (Cenoz & Valencia 1994).

Gnóthachtáil sa Bhéarla

Léiríonn taighde go seasta go gcuireann an tumoideachas le forbairt sa Bhéarla (Cloud, Genesee & Hamayan 2000).

I gcinntí taighde ó Chláir Thumoideachais Fhraincise i gCeanada léirítear “gur fearr a éiríonn le daltaí i gcláir luath-thumoideachais ná daltaí i ngnáthchláir ar roinnt gnéithe gnóthachtála sa Bhéarla” (Baker & Hornberger 2001).

Níos caoinfhulangaí i leith cultúr eile

I dtaighde a choimisiúnaigh Roinn Oideachais Éireann ó thuaidh léiríodh go bhfuil dearcadh iontach dearfach ag iardhaltaí gaelscolaíochta i leith na taithí oideachasúla agus cultúrtha a fuair siad.  Léiríodh chomh maith, mar gheall ar an saibhriú cultúrtha a fuair na daltaí seo, gur mhó an fháilte a chuir siad roimh éagsúlacht chultúrtha (Gallagher & Hanna 2002).

An dóigh is fearr le teanga a fhoghlaim

Dar le daoine go leor is é an tumoideachas an bealach is fearr chun an dara teanga a fhoghlaim.

I dtaca le leibhéil chumais dara teanga de, is gnáth gur fearr a éiríonn le daltaí tumoideachais ná daltaí i gcláir theanga scoilbhunaithe eile (Met 1998).

Scileanna léitheoireachta feabhsaithe

I staidéar a rinne lucht taighde in Ollscoil York in Toronto léirítear gur gaiste a fhoghlaimíonn daltaí dátheangacha léitheoireacht ná a gcomhghleacaithe aonteangacha (Bialystok et al. 2005).